วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่ 16

บันทึกอนุทิน
วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
 ครั้งที่ 16 เวลาเรียน 13.10-16.40 น.
เวลาเข้าสอน 13.10 น. เวลาเข้าเรียน 13.00 น. เวลาเลิกเรียน 16.00 น.


     วันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการสอน อาจารย์ให้ทำ Mind  map เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้ที่ได้ก็เยอะมาก ทั้งเนื้อหาสาระ และ การทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น การจัดมุมในห้องเรียน  การจัดทำแผนการสอน สื่ออาเซียน และอีกหลายๆอย่างmind mab ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่ 15


บันทึกอนุทิน
วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 15 เวลาเรียน 13.10-16.40 น.
เวลาเข้าสอน 13.12 น. เวลาเข้าเรียน 12.50 น. เวลาเลิกเรียน 16.00 น.   วันนี้เรียนอาจารย์ให้แบ่งกลุ่ม ให้ช่วยกันเขียนแผนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งลุ่มของพวกเราได้ทำแผนการสอนเรื่อง ปลา กลุ่มพวกเราก็ช่วยกันทำ ระบายสีจนกระดาษขาด ผลงานออกมาสวยเพอร์เฟคทุกอย่าง

ภาพรวมของแผนการสอนเรื่อง ปลา


ป ปลา FISH


ป ปลา น่ากินจัง


ระบายจนขาดแล้วมั้งเนี้ย


เร่งมือ เร่งมือ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่ 14

บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อ. ตฤน แจ่มถิ่น
วัน/เดือน/ปี. 13/09/56
เรียนครั้งที่ 14 เวลาเรียน 13:10-16:40
เวลาเข้าเรียน 13:00 เวลาเลิกเรียน 16:00


           การเรียน การสอนในวันนี้


        วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกแบบการจัดมุมการศึกษาอะไรก็ได้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ที่อาจารย์เตรียมมาให้ กลุ่มของดิฉันทำ มุมอาเซียน กลุ่มของดิฉันเองก็พากันทำงานอย่างตั้งใจมาก กว่างานจะเสร็จออกมาสมบูรณ์ได้ก็ใช้เวลานานมากจนกลุ่มอื่นเขาเสร็จหมดแล้ว กลุ่มเราเลยเป็นกลุ่มสุดท้าย ภายในมุมของเราก็จะแบ่งเป็นห้องๆ แต่ละประเทศ ในแต่ละมุมจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับแต่ละประเทศ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  หลังจากทำเสร็จก็ให้ส่งตัวแทนแต่ล่ะกลุ่มออกมานำเสนอ


มุม บ้านอาเซียนของเรา

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556


เรียนครั้งที่13

บันทึกอนุทิน
วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
 ครั้งที่ 13 เวลาเรียน 13.10-16.40 น.
เวลาเข้าสอน 13.00 น. เวลาเข้าเรียน 13.10 น. เวลาเลิกเรียน 16.00 น.

   
***  การเรียนในวันนี้มีทั้งเนื้อหาและกิจกรรม ***

              การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางภาษา
-สร้างสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กให้คุ้นเคยและควรใช้แบบองค์รวม
-เด็กได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาโดยไม่เน้นเนื้อหาทางภาษามากเกินไป

             หลักการ
-สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เหมาะกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กลงมือกระทำด้วยตนเอง เด็กจะได้    ซึมซับผ่านการเล่นผ่านความสนุกสนาน เด็กต้องใช้การสังเกต ตั้งสมมุติฐาน ให้เด็กเกิดความสงสัย
-ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู โดยการทำงานเป็นกลุ่ม เด็กควรได้        สื่อสารทั้ง 2 ด้าน ทั้ง ถามและตอบ
-สิ่งแวดล้อมเราควรเน้นเด็กให้มีความหมาย เด็กต้องรู้ว่ามุมๆนั้นคืออะไร และควรยอมรับการสื่อสาร    ของเด็ก เพราะเด็กอาจสื่อสารผิดๆ
-สิ่งแวดล้อมรอบห้องไม่ควรจำกัดแค่คำพูด แต่เราควรคำนึงถึงอย่างอื่นด้วย เช่น การเล่น การแสดง        บทบาทสมมุติ หรือการจัดที่หลากหลาย (หน้าที่ของครู คือ คอยส่งเสริมหลายรูปแบบ)

          มุมประสบการณ์ทางการเรียนรู้  สาระทางภาษา
-มุมหนังสือ ควรมีชั้นวางที่เหมาะสมกับวัย บรรยากาศเงียบสงบ มีพื้นทีทั้งแบบตามลำพังและแบบกลุ่ม   มีอุปกรณ์ครบ เช่นอุปกรณ์การเขียน
-มุมบทบาทสมมุติ ควรมีสื่อที่สามารถให้เด็กเข้าเล่นได้ มีพื้นที่เพียงพอ
-มุมศิลปะ ควรจัดอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น ดินสอ สี ยางลบ กระดาษ เพื่อให้เด็กสร้างงานจาก    จินตนาการของเขา
-มุมดนตรี มีเครื่องดนตรีทั้งที่เป็นของจริงและของเล่น เช่น ขลุ่ย ฉิ่ง กรับ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้    ภาษาจากเสียงของดนตรี

       ลักษณะการจัดมุมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
-มีพื้นที่ให้เด็กทำกิจกรรมได้อย่างสะดวก
-ทำให้เด็กเกิดความผ่อนคลายเมื่อเข้าไปเล่น
-บริเวณใกล้ๆควรมีอุปกรณ์ให้เด็กในการออกแบบ


-เด็กต้องมีส่วนร่วมและวางแผนในการจัดมุมนั้นด้วย

      สุดท้ายนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรม การคัดลายมือ ก ฮ  ทุกคนต่างก็ตั้งใจคัดกันอย่างสนุกสนาน
                                        

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่ 12บันทึกอนุทิน
วิชา การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อ. ตฤณ แจ่มถิน
วัน/เดือน/ปี. 30/08/56
เรียนครั้งที่ 12 เวลาเรียน 13:10-16:40
เวลาเข้าเรียน 13:00 เวลาเลิกเรียน 16:00


    วันนี้อาจารย์ให้ทำสื่อโดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้ออกแบบสื่อที่พัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย เมื่อออกแบบเสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอสื่อของตัวเองว่าสื่อที่เราออกแบบชื่อสือว่าอะไร  มีวิธีเล่นอย่างไร และประโยชน์ของสื่อ  กลุ่มของดิฉันเองได้ทำสื่อที่มีชื่อว่า ทายซิ บ้านฉันอยู่ไหน วิธีการเล่น คือ ให้เด็กทายว่าสัตว์แต่ละตัวอาศัยอยู่ไหนแล้วให้เด็กนำภาพสัตว์ตัวนั้นไปวางไว้ในสถานที่ ที่สัตว์ตัวนั้นอาศัยอยู่ มีสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.... *** เกม ทายซิ? บ้านฉันอยู่ไหน ***


*** ผู้ร่วมจัดทำสื่อของเรา *** 


*** ขยันกันจัง ***

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ครั้งที่11


บันทึกอนุทิน
วิชา การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อ. ตฤณ แจ่มถิน
วัน/เดือน/ปี  23 สิงหาคม 2556
เรียนครั้งที่11 เวลาเรียน 13:10-16:40
เวลาเข้าเรียน 13:00 เวลาเลิกเรียน 15:00


                                     เรื่อง สื่อการเรียนรู้ทางภาษา
          
           1. วัสดุ อุปกรณ์ หรือ วิธีการต่างๆ
           2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม จูงใจ ให้เด็กเกิดความสนใจ
           3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ทางภาษา
           4. เครื่องมือที่ครูกำหนดขึ้น เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเนื้อหา นั้นเอง


                                   ความสำคัญของสื่อการเรียนรู้ทางภาษา
        
        - เด็กเรียนรู้ได้ดีจากประสาทสัมผัส
        - เข้าใจได้ง่าย
        - เป็นรูปธรรม
        - จำได้ง่ายๆ เร็ว และ นาน

              
                                ประเภทของสื่่อ
     
     1. สื่อสิ่งพิมพ์
         - สื่อที่ใช้ระบบการพิมพ์
         - เด็กได้เรียนรู้ตัวอักษร การใช้คำ ประโยค
         - หนังสือนิทาน หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ นิตยสาร แบบฝึกหัด พจนานุกรม
     2. สื่อวัสดุอุปกรณ์
         - สิ่งของต่างๆ
         - ของจริง หุ่นจำลอง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง สถิติ กราฟ สมุดภาพ หุ่นมือ
    3. สื่อโสตทัศนูปกรณ์
        - สื่อที่นำเสนอด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
        - คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นแผ่น
    4. สื่อกิจกรรม
       - วิธีการที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ทักษะ
       - ใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์
       - เกม เพลง การสาธิต สถานการณ์จำลอง การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน ทัศนศึกษา
   5. สื่อบริบท
      - สื่อที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์
      - สภาพแวดล้อม
      - ห้องเรียน บุคคล ชุมชน วัฒนธรรม

       *** หลังจากที่สอนเสร็จ อาจารย์ก็ให้ทำกิจกรรม โดยแจกกระดาษและสีให้นักศึกษา ให้วาดรูปอะไรก็ได้พร้อมระบายสีให้สวยงาม ตามด้วยภาษาอังกฤษ ***วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่ 10


บันทึกอนุทิน
วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่  16 เดือน สิงหาคม 2556
เวลาเข้าสอน 13.10 น. เวลาเข้าเรียน 13.00 น. เวลาเลิกเรียน 16.40 น. 


          การเรียนคาบนี้ได้แบ่งกลุ่มกันทำสื่่อ ซึ่งกลุ่มเราได้ทำสื่อที่เป็นธงของ 10 ประเทศอาเซียน ดิฉันเองได้ทำธงของประเทศฟิลิปปินส์ ถึงจะไม่สวยก็ตั้งใจทำเต็มที่ ก็มีอีกหลายๆกลุ่มที่เขาทำสื่อจะมี หุ่นนิ้ว ภาพขยับปากได้ และก็บัตรภาพอาเซียน ดิฉันหวังว่าการทำสื่อชิ้นนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย.....